0262 3955 999info@simoncorp.com.vn

EB-5 là gì?

Đây là chương trình được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1990 nhằm kích thích nền kinh tế Mỹ, thông qua quá trình tạo việc làm và đầu tư vốn vào Hoa Kỳ của các nhà đầu tư nước ngoài. EB-5 là một chương trình đầu tư định cư cho phép nhà đầu tư tham gia đầu tư vào các dự án phát triển xây dựng ở Hoa Kỳ để lấy thẻ xanh Mỹ.

Tại sao là EB-5?

Nếu nhà đầu tư đang có ý định mở rộng danh mục đầu tư của bản thân tại thị trường Hoa Kỳ với tư cách là một công dân nước ngoài, HQC USA hoàn toàn hoan nghênh quý nhà đầu tư tham gia đầu tư thông qua công ty của chúng tôi. Công ty tin rằng việc đầu tư vào các dự án phát triển xây dựng là một lĩnh vực rộng lớn, nên chúng tôi rất mong được nhận những câu hỏi đến từ quý nhà đầu tư.

Visa EB-5 – Changes on the way to get the US green card

EB-5 is a US green card investment program for foreign investors. This is a program approved by the US Congress in 1990 that allows foreign investors to invest $ 500,000 in incentives to get green cards for the whole family. This program is not strange for Vietnamese people who want to open new pages for their lives and family.

Potential of The Hailey Aparments – One of the safest EB-5 projects

A safe and potential EB-5 project is assessed on the following aspects: the number of jobs created at the request of the Department of Immigration, the ability to pay back, the reputation of the investor, the structure of the capital of project. Investors should be able to evaluate and select EB-5 projects safely and appropriately.
[3d-flip-book mode="fullscreen" urlparam="fb3d-page" id="574" title="false"]
Close Menu